0 3 minute 2 ani

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A MESELOR DIN SECTORUL AGRICOL AL PIEȚEI CENTRALE

1. Denumirea și sediul autorității: EDILITARA PUBLIC S.A., cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 45 parter, telefon 0253/238 220, fax 0253/238 221, email: office@edilitara.ro
2. Obiectul închirierii: 180 mese, în suprafață de 2 mp fiecare, situate în Piața Centrală, str. Unirii, nr. 2A, Târgu Jiu, ce au ca destinație comercializarea de fructe, legume, produse apicole, identificate astfel:
– Mesele nr. 1-108, conform schiță amplasament nr.1 destinate persoanelor juridice;
– Mesele nr. 109-180, conform schiță amplasament nr. 2, destinate producătorilor particulari;
Închirierea a fost aprobată prin H.C.L. nr. 310 din data de 30.05.2022, în conformitate cu O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: conform Caietului de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul autorității contractante, pe suport de hârtie.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul autorității contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Administrare Piete si Targuri, str. Victoriei nr 45, parter, Targu Jiu, telefon 0253/238 220, interior 118.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019: costul documentaţiei de atribuire este 30 lei şi se achită in numerar la casieria EDILITARA PUBLIC SA.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.06.2020, ora 14:00.
4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu adresa de înaintare a ofertei, în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2022, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: EDILITARA PUBLIC S.A., cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 45 parter .
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.07.2022, ora 0900 la sediul Teatrul Elvira Godeanu, Strada Victoriei nr. 36, Târgu Jiu.
6. Denumirea, adresa, număr de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Secţia de Contencios Administrativ, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg Jiu, Gorj tel. 0253218661, fax: 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *