0 6 minute 2 ani
EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 03.05.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea patru posturi de muncitori calificați la întreținerea drumurilor ( asfaltator / fierar betonist / pavator/ pietrar/zidar) în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sector Construcții Întreținere Reparații , normă întreagă, durată nedeterminată.
Dosarul de concurs se va depune până la data de 20.04.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:
a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
e. cazierul judiciar;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.
Condiții de participare la concurs:
a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exercițiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii : gimnaziale/medii (G/M);
– sunt posesori ai unor diplome sau certificate de calificare care atestă pregătirea în meseriile de asfaltator / fierar betonist / pavator/ pietrar/zidar.
g. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Probele de concurs:
Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
• selecția dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul;
Fiecare probă este eliminatorie.
Calendarul de desfășurare a concursului:
05.04.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;
20.04.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;
Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;
Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
03.05.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;
Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;
Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.
Date contact: 0253 238 220 / int. 120,
email: edilitarapublic@yahoo.com
office@edilitara.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *